Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
20.04.2023

ZP-9/2023: Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie - unieważnienie postępowania

 

Kętrzyn, dnia 20.04.2023r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia jest Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.
[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
 
Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o przetargu
Opis Przedmiotu Zamówienia
Zał. nr 1 do OPZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do OPZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 do OPZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Zał. nr 4 do OPZ - Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Zał. nr 5a do OPZ - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 5b do OPZ- klauzula informacyjna RODO
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze