Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
25.02.2022

ZP-3/2022: Modernizacja systemu odżużlania wraz z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych w ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie - rozstrzygnięty

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-3/2022

Kętrzyn, dnia 18.02.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. Prezesa KOMEC Sp. z o.o. w Kętrzynie.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Modernizacja systemu odżużlania wraz z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych w ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”.

Termin realizacji: od podpisania umowy (podpisanie umowy do 31.03.2022r.) do 09.09.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Maciej Muczyń tel. 89-751-44-11 pok. nr 6 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 7 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z oznaczeniem OFERTA NA ZADANIE POD NAZWĄ: „Modernizacja systemu odżużlania wraz z wykonaniem nowych schodów zewnętrznych w ciepłowni przy ul. Rynkowej 3 w Kętrzynie”.

Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2022r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2022r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna).

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferty mogą składać Wykonawcy spełniający warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

 
Rozstrzygnięcie postępowania.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OPZ.pdf
Zał nr 1 do OPZ - Formularz ofertowy.pdf
Zał nr 2 do OPZ - Ośw. o spełn. warunków udź. w post.pdf
Zał nr 3 do OPZ - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdf
Zał nr 4 do OPZ - Ośw. o statusie przedsiębiorcy.pdf
Zał nr 5a do OPZ - Istotne postanowienia umowy.pdf
Zał nr 5b-1 do OPZ - zał nr 1 do umowy - PFU.pdf
Zał nr 5b-2 do OPZ - zał nr 1 do PFU - A4 -schemat odżużlania.pdf
Zał nr 5b-3 do OPZ - zał nr 2 do PFU - A3 - mapa sytuacyjna.pdf
Zał nr 5b-4 do OPZ - zał nr 3 do PFU - dok. fotograf.pdf
Zał nr 5c do OPZ - zał nr 2 do umowy - klauzula RODO.pdf

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 36 96
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze