Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
02.09.2022

ZP-27/2022: Roboty dodatkowe niezbędne do spełnienia wymagan ppoż - modernizacja nieruchomości przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie - wynik postępowania

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-27/2022

Kętrzyn, dnia 01.09.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Komunalnej Energetyce Cieplnej „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie” stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 28.01.2021r. Prezesa KOMEC Sp. z o.o. w Kętrzynie.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Roboty dodatkowe niezbędne do spełnienia wymagań ppoż dla inwestycji modernizacji nieruchomości przy ul. Dworcowej 6 w Kętrzynie”.

Termin realizacji: od podpisania umowy (podpisanie umowy planuje się do dn. 23.09.2022r.) do 28.10.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Maciej Muczyń tel. 89 751 44 11, pok. nr 6 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
OPZ
Zał nr 1 do OPZ - Formularz ofertowy
Zał nr 2 do OPZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał nr 3 do OPZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Zał nr 4 do OPZ - Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Zał nr 5a do OPZ - Istotne postanowienia umowy
Zał nr 5b do OPZ - Zał nr 1 do umowy - Protokół przekazania dokumentacji
Zał nr 5c do OPZ - Zał nr 2 do umowy - Klauzula RODO
Zał nr 6 do OPZ - Projekt budowlany zamienny, uzupełnienie
Zał nr 7 do OPZ - Przedmiar robót

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze