Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
01.09.2022

ZP-26/2022: Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych - wynik postępowania

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego
ZP-26/2022

Kętrzyn, dnia 01.09.2022r.

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy „Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Sp. z o.o. w Kętrzynie”.

 

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 89 751 29 89, fax. 89 751 31 66 zaprasza do składania ofert na „Przegląd roczny i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych”.

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.11.2022r.

Kryteria wyboru oferty: - cena 100 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, pok. nr 2 w siedzibie Spółki „KOMEC” lub drogą mailową na adres: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników znajduje się poniżej]

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Protokół z wyboru oferty
Ogłoszenie
OPZ
Zał. nr 1 do OPZ- Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do OPZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 do OPZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Zał. nr 4 do OPZ - Umowa
Zał. nr 5 do OPZ - Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Zał. nr 6 do OPZ - Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia
Zarządzenie Prezesa o powołaniu Komisji Przetargowej

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze