Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
26.06.2024

ZP-16/2024: Dostawa węgla kamiennego typ 32

 

ZP-16/2024

Kętrzyn, dnia 26.06.2024r.
Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
na dostawę węgla kamiennego typ 32, sortymentu miał M I A lub M II A w ilości 11 000 Mg w 2025 roku.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postęowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia są dostawy węgla kamiennego 32, sortymentu miał M I A lub M II A, wg PN-82/G-97001, Kod CPV 09111210-5, pozbawione domieszek kamienia. 

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

  • Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sekretariat
  • Oferty należy składać w terminie do dnia 10.07.2024r. do godz. 10:00
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.07.2024r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego, pierwsze piętro sala konferencyjna.

Osobą uprawniona do kontaktów z oferentami: Maciej Muczyń, tel. 89 751 44 11, e-mail: maciej.muczyn@e-ketrzyn.pl 

[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załaczników poniżej]

 
Protokół z wyboru oferty
Ogłoszenie o przetargu
OPZ
Załącznik nr 1 do OPZ- formularz oferty
Załącznik nr 2a do OPZ - Wzór umowy zał nr 1 i 2 do umowy
Załącznik nr 2b do OPZ - zał nr 3 do umowy - klauzula RODO
Załącznik nr 2c do OPZ - zał nr 4 do umowy - oświadczenie
Załącznik nr 3 do OPZ- ośw. o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4 do OPZ- ośw. o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 do OPZ- ośw. o statusie przedsiębiorcy
Załącznik nr 6 do OPZ- wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 7 do OPZ- oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 8 do OPZ - RODO ponizej progow

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze