Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Przetargi
10.05.2023

ZP-13/2023: Remont ramp po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie - unieważniony

 

Kętrzyn, dnia 10.05.2023r.

Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
Wykonanie cienkowarstwowych posadzek na rampach po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie wraz z wykonaniem odbojnic rampowych i przymurówek bocznych powierzchni ramp.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych dla spółki Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. w Kętrzynie, ul. Dworcowa 6, 11-400 Kętrzyn, a w postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przedmimotem zamowienia jest Wykonanie cienkowarstwowych posadzek na rampach po wschodniej stronie budynku przy ulicy Dworcowej 6 w Kętrzynie wraz z wykonaniem odbojnic rampowych i przymurówek bocznych powierzchni ramp.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Jarosław Bochno tel. 89 751 36 65, e-mail: jaroslaw.bochno@e-ketrzyn.pl.
[Pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników znajduje się poniżej]
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
Ogłoszenie o przetargu
Opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 do OPZ - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 do OPZ - Ośw. o spełn. warunków udź. w post..pdfZał. nr 2 do OPZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 do OPZ - Ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdfZał. nr 3 do OPZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Zał. nr 4 do OPZ - Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy
Zał. nr 5a do OPZ - Istotne postanowienia umowy
Zał. nr 5b do OPZ- klauzula informacyjna RODO.pdfZał. nr 5b do OPZ- Klauzula informacyjna RODO
Zarządzenie o powołaniu komisji

Zobacz także

Telefony

(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 02 55
Księgowość, Kasa
(89) 751 36 96
Księgowość
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 02 57
Kadry
(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze