Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 
Aktualności
02.09.2019

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KEC 'KOMEC' sp. z o.o. w Kętrzynie

Rada Nadzorcza

Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu

na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki

Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie

 

Wymagania formalne:

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania formalne:

  1. posiadanie ukończonych studiów wyższych lub posiadania wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa  Zarządu w spółkach prawa handlowego.
  7. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
  8. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym przestępstwo karnoskarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego jak i karnoskarbowego.

 

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec”    sp. z o.o. w Kętrzynie.  Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 30.09.2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kętrzynie (sekretariat), lub listownie na adres: Komunalna  Energetyka Cieplna „Komec” sp. z o.o.  w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10; 11-400 Kętrzyn (decyduje data i godzina do sekretariatu Spółki). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Ogłoszenie konkursu prezes zarządu

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze