Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - prace wykończeniowe etap II.

Komunalna Energetyka Cieplna Komec Sp. z o.o., 11-400 Kętrzyn, ul. Dworcowa 10 zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert na realizacją zadania: "Roboty związane z wykończeniem budyku głównego (wewnątrz i w otoczeniu) prowadzone na potrzeby realizacji zadania "Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - etap II.

Dokumenty do pobrania:

1. Treść odłoszenia - pobierz

2. SIWZ - pobierz

3. Wzór formularza oferty  - pobierz

4. Oświadzenie o spełnieniu warunków - pobierz

5. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego - pobierz

6. Wzór wykazu robut budowlanych - pobierz

7. Wzór wykazu osób - pobierz

8. Istotne postanowienia umowy - pobierz

9. Dokumentacja projektowa - pobierz

10. Przedmiar robót - pobierz

11. Opis wykonania konstrukcji z ociepleniem stropodachu - pobierz

12. Wyjaśnienie nr 1 - pobierz

13. Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz