Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 

            ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn

       Zaprasza do złożenia ofert cenowych

na kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki

        w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

          Oferty należy składać w terminie

         do 19.12.2018r.  do godz. 12:00.

W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wraz z ofertą ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć

ogólne warunki zamówienia. Wszelkie informacje dotyczące

zakresu powyższego zamówienia ofertowego proszę kierować

do umocowanego pełnomocnika, którym jest Polska Kancelaria

  Brokerska Sp. z o.o. na adres e-mail : biuro@pkbroker.pl

    Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiot

                      i zakresu ubezpieczenia.

Zastrzega się  możliwość unieważnienia procedur bez

  podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek

              skutków finansowo-prawnych.

               Specyfikacja zamówienia. (pobierz)