Stawiamy na komfort
 
Ciepła strona Kętrzyna
 
Ekologiczne rozwiązania
 
 

Dworzec kolejowy

Regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej Kętrzyn

 §1.

 1. Regulamin korzystania ze Stacji pasażerskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa przepisy porządkowe i zasady przebywania podróżnych oraz innych osób na kolejowych Stacjach pasażerskich.
 2. Przez „Stację pasażerską”, zwaną dalej „Stacją”, należy rozumieć obiekt infrastruktury usługowej obejmujący:
  1. dworzec kolejowy – tj. obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej, lub
  2. perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego.
 3. Przez operatora Stacji zwanego dalej „Operatorem” należy rozumieć podmiot zarządzający dworcem kolejowym lub peronem. Operatorami Stacji Kętrzyn jest:
  1. Komunalna Energetyka Cieplna „KOMEC” Spółka z o.o. 11 – 400  Kętrzyn, ul Dworcowa 10.
  2. Dworzec udostępniony jest podróżnym w godzinach 5.30  - 22.00
 4. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy na podstawie odrębnych umów prowadzą działalność gospodarczą na Stacji, a także do osób przez nich zatrudnionych oraz ich klientów. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich osób, które przebywają na terenie Stacji, w szczególności podróżnych, ale również osób świadczących pomoc podróżnym, osób oczekujących na podróżnych i osób ich odprowadzających.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz.U. Nr 264, poz. 2637) oraz obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz.U. 2015 poz. 50).

§2.

ELEMENTY INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ DOSTĘPNE DLA PODRÓŻNYCH NA STACJI:

 1. dworzec kolejowy;
 2. perony 1 i 2 umożliwiające wsiadanie i wysiadanie do/z pociągu;

§3.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO ORAZ KOMFORT OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA TERENIE STACJI ZABRANIA SIĘ:

 1. niszczenia, uszkadzania, czynienia niezdatnymi do użytku budynków, budowli, a także ich elewacji, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, kradzieży mienia znajdującego się na stacji;
 2. zanieczyszczania i zaśmiecenia torów, terenu stacji i terenu wokół stacji;
 3. umieszczania, usuwania, uszkadzania i zmiany oznakowania stałego, napisów, ogłoszeń, reklam, bez zgody Operatora zarządzającego dworcem kolejowym lub peronami;
 4. palenia tytoniu, palenia papierosów elektronicznych, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu, wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz wnoszenia innych rzeczy, których posiadanie zabronione jest odrębnymi przepisami;
 5. pozostawiania bez opieki bagaży, pakunków i innych przedmiotów, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
 6. pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania zwierząt bez zabezpieczeń (np. kagańców i smyczy, klatek) oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia (o ile jest ono wymagane). Zabrania się także dokarmiania zwierząt nie znajdujących się pod bezpośrednim dozorem właściciela lub opiekuna;
 7. posługiwania się urządzeniami alarmowymi bez uzasadnienia;
 8. wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc, pomieszczeń i pojazdów kolejowych, do których wstęp osobom nieupoważnionym jest zabroniony;
 9. dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia oraz innych czynności mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające ze stacji;
 10. zbliżania się do krawędzi peronu (nie dotyczy sytuacji wsiadania i wysiadania z pociągu) i wchodzenia na tory, przechodzenia przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych, wchodzenia na konstrukcje, urządzenia i inne elementy wyposażenia, nieprzeznaczone dla osób korzystających ze stacji, przechodzenia pod i pomiędzy wagonami oraz tarasowania torów;
 11. żebrania;
 12. prowadzenia bez zgody Operatora:
  1. publicznych zbiórek,
  2. działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej i handlowej,
  3. akcji artystycznych, informacyjnych i społecznych,
  4. zwoływania i urządzania zgromadzeń,
  5. agitacji wyborczej,
  6. agitacji religijnej;
 13. urządzania gier, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) oraz w obwieszczeniu marszałka sejmu rzeczypospolitej polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz. 471);
 14. zakłócania porządku publicznego lub spokoju osobom korzystającym z usług transportu kolejowego, w szczególności poprzez krzyk, hałas, zachowania powszechnie uznawane za wulgarne albo agresywne, a także utrudnianie podróżnym korzystania ze stacji przez osoby wywołujące powszechne poczucie dyskomfortu lub których zachowanie powoduje skargi pasażerów;
 15. przebywania na stacji w celach noclegowych, spania/leżenia na ławkach, parapetach oraz innych elementach wyposażenia;
 16. jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi pojazdami oraz poruszania się na wrotkach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach i pojazdach typu „segway” po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w tunelach, w przejściach pod, nad i między peronami oraz w pobliżu torów;
 17. parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub parkowania pojazdów w miejscach wydzielonych dla podmiotów i osób uprawnionych, w przypadku braku takiego uprawnienia.

§4.

W przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku przez osoby przebywające na Stacji lub innego naruszenia postanowień Regulaminu, służby do których należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na Stacji, lub działający w imieniu Operatora pracownicy ochrony osób i mienia, upoważnieni są do podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

 1. wezwania osób naruszających porządek na Stacji do zaprzestania naruszenia postanowień Regulaminu;
 2. wezwania osób, o których mowa w pkt. 1 do natychmiastowego opuszczenia Stacji;
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia i chronionego mienia w celu ich niezwłocznego przekazania Policji.

§5.

 1. Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bagaże i inne rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Stacji,
 2. Pozostawione bez opieki bagaże lub inne przedmioty, mogące prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Stacji, zostaną usunięte oraz mogą być zutylizowane przez uprawnione podmioty, na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

§6.

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI STACJI

 1. W przypadku zarządzenia ewakuacji Stacji (np. pożar, zagrożenie atakiem terrorystycznym, itp.), wszystkie osoby przebywające na jej terenie zobowiązane są do wykonywania poleceń osoby kierującej ewakuacją, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, pracowników Pogotowia Ratunkowego i ochrony osób i mienia działających w imieniu Operatora.
 2. W przypadku ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać działań organom porządkowym i ratowniczym.

§7.

Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Stacji pasażerowie mogą zgłaszać do Operatorów, wskazanych w §1 ust. 3 nin. Regulaminu.

 

Dokumenty

Regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej Kętrzyn

Zobacz także

Telefony

(89) 751 02 60
Sklep KOMEC
(89) 751 29 89
Prezes Zarządu
(89) 751 29 89
Sekretariat
(89) 751 21 13
Główny Księgowy
(89) 751 36 96
Księgowość Sprzedaż
(89) 751 44 11
Naczelny Inżynier
(89) 751 36 61
Kadry
(89) 751 36 65
Gosp. Materiałowa
(89) 751 52 95
Sprzedaż żużla
993
Pogotowie ciepłownicze