Poznaj działalność spółki

 Przedmiot działalności spółki (wg. PKD):

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacji (35.30.Z).

2. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z

3. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z).

4. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).

5. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).

6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).

7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami (47.99.Z).

8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).

9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

10. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).