O firmie

O firmie

  •  Status spółki:

Komunalna Energetyka Cieplna "KOMEC" powstała w wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Rozpoczęła działalność od 1 maja 1992 r. Założycielem i właśc icielem spółki jest Gmina Miejska Kętrzyn. Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej.

  • Organy spółki:

Zgromadzenie Wspólników:                      

Ryszard Niedziółka               - Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rada Nadzorcza:
Mossakowska Joanna           - Przewodniczący

Dobrzyński Janusz                - Z-ca Przewodniczącego

Jaworski Tomasz                   - Członek

Ewa Szuksztul                      - Członek

Dariusz Dylewicz                  - Członek
 

Zarząd jednoosobowy:

Michał Krasiński - Prezes Zarządu

  • Przedmiot działalności spółki (wg. PKD):

           1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacji

                (35.30.Z).

           2. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z).

           3. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z).

           4. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).

           5. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.71.Z).

           6. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).

           7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami, targowiskami (47.99.Z).

           8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).

           9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

          10. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).

  • Oznaczenie sądu:

            Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

            numer KRS 0000118512

  •  Nazwa banku, nr rachunku:

            Bank PEKAO S.A., Nr: 49 1240 5598 1111 0000 5036 3823

  •  Pozostałe informacje:

            Wysokość kapitału zakładowego: 3.679 800,00 zł.

            REGON: 511002437, NIP: 742 000 13 69

  •  Oferta:

       Spółka "KOMEC" to producent i dystrybutor energii cieplnej dla prawie 60% odbiorców miasta.            

       Zainteresowanych podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej zapraszamy do skorzystania z naszych usług.  

       Posiadamy w ciągłej sprzedaży żużel kotłowy.