2019-09-02

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu KEC "KOMEC" sp. z o.o. w Kętrzynie.

                                            Rada Nadzorcza

      Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie 

ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w formie konkursu

                                          na stanowisko:

                                 Prezesa Zarządu Spółki

     Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec” sp. z o.o. w Kętrzynie

Wymagania formalne:

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące wymagania formalne:

  1. posiadanie ukończonych studiów wyższych lub posiadania wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4. korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  6. nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa  Zarządu w spółkach prawa handlowego.
  7. posiadanie prawa jazdy kategorii B,
  8. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, w tym przestępstwo karnoskarbowe oraz brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania karnego jak i karnoskarbowego.

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej „Komec”    sp. z o.o. w Kętrzynie.  Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 30.09.2019r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Kętrzynie (sekretariat), lub listownie na adres: Komunalna  Energetyka Cieplna „Komec” sp. z o.o.  w Kętrzynie, ul. Dworcowa 10; 11-400 Kętrzyn (decyduje data i godzina do sekretariatu Spółki). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Pełna treść ogłoszenia – pobierz.